خانه » شغل و جذب نیروهای متخصص
job

شغل و جذب نیروهای متخصص

در هر پروژه‌ای، اولویت اول جهت همکاری، اعضای اتازیس‌اند، که در گروه تلگرامی اتازیس، آگهی شده و جذب می‌گردند.

در صورتی که آن تخصص و نیروی مورد نیاز، از خارج از مجموعه باید جذب گردد، در این برگه، شغل‌های مورد نیاز آگهی می شوند.