خانه » کارگروه حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی
حقوق محیط زیست

کارگروه حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی

مفهوم محیط زیست دربرگیرنده تمام فعالیت ها و روابط بین موجودات زنده و محیط اطرافشان است. این مساله موجب می شود که حقوق محیط زیست، تمام شاخه های حقوق کلاسیک را در مباحث مرتبط با حوزه محیط زیست از جمله جنگل ها و مراتع را در بر گیرد. جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی است که همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده است. مرتع نیز شامل قطعه زمینی است که در طول سال و یا حداقل بیش از ۶ ماه از سال پوشیده از گیاهان علوفه ای خودرو و طبیعی باشد. مهم ترین ارزش جنگل ها شامل تاثیر آنها بر آب و هوا از جمله تعدیل اقلیم، افزایش بارندگی، جلوگیری از زیان بادهای سخت، حفظ خاک و زیبایی منظر می باشد. مراتع نیز دارای کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، ارزش های زیست محیطی و تامین غذای دام های اهلی و وحوش هستند. سابقه حمایت قانونی از منابع طبیعی، به لایحه قانونی جنگل ها و مراتع کشور و آیین نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۳۸ بر می گردد که در آن برخی از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی اشاره شده است که به صورت تکمیلی در دهه ۷۰ بصورت قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصویب گردید. در این قوانین، بخش زیادی از ایرادات و نواقص قبلی رفع شده و حیطه وسیعی از جرایم حقوقی جهت حراست از منابع طبیعی اعمال شده است. با وجود این، پایین بودن سقف جرایم و مجازات های کیفری برای متخلفین، نقش پیش گیرانه این قوانین را تا حد زیادی تضعیف نموده و حمایت ضعیف قانون و ناکافی بودن تعداد محیط بانان و تجهیزات آن ها نیز مزید بر علت شده است.

 

هدف این گروه، پایش و ارایه تحلیل‌های حقوقی و تغییرات مورد نیاز است.